ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 7. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 3. став 2. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Радно место руководиоца Групе за притужбе – приватни сектор, у звању вишег саветника, Група за притужбе – приватни сектор, Одељење за поступање по притужбама, Сектор за заштиту равноправности – 1 извршилац

 

Опис послова: Руководи радом Групе, планира, координира и надзире рад извршилаца у Групи, и обавља најсложеније послове из делокруга рада Групе; евидентира притужбе и предлаже приоритет решавања притужби из надлежности Групе; анализира и прати примену домаћих и међународних прописа у области заштите од дискриминације из делокруга рада Групе, и израђује извештаје за Повереника о утврђеном стању; сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне службе и другим органима; израђује појединачне извештаје о стању заштите од дискриминације у областима из делокруга рада Групе; израђује нацрте аката за давање мишљења и препорука, као и за изрицање мера Повереника; израђује нацрте аката за давање препорука Повереника за спровођење поступка мирења; израђује извештаје о раду Групе; обавља и друге послове  по налогу начелника Одељења.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен правосудни,односно државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописи којима се уређују прекршајни, парнични и кривични поступак, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место саветника за публикације, извештаје и уређивање сајта, у звању саветника, Група за информисање – 1 извршилац.

 

Опис послова: Свaкoднeвнo припрема, уређује и администрира вести за интернет презентацију Повереника; учествује у изради публикација и водича и њиховој дистрибуцији; учествује у изради Информатора о раду; учествује и пружа помоћ у изради извештаја из делокруга Групe; прикупља податке од значаја за рад Групe коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације); пружа помоћ у припреми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга Групe; oбaвљa и друге послове по налогу руководиоца Групе или шефа Кабинета.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 годинa радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника – усмено; познавање прописа о организацији и раду државних органа – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено.

 

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  интерни конкурс”.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на интернет презентацији Повереника. Рок почиње да тече 22. маја 2018. године и истиче 29. маја 2018. године.

 

VII Право учешћа на интерном конкурсу:  на интерни конкурс  могу да учествују државни службеници из свих органа државне управе и служби Владе и државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; доказ о знању енглеског односно другог светског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци); решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Садржина пријаве: Пријава за конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања и контакт адреса и број телефона.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

 

Пример изјаве је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о /високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15, 87/16).

 

IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 4. јуна 2018. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене закључком конкурсне комисије. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

Број: 111-00-14/4/2018-04

У Београду, 21. мај 2018. год.

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top