Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама

бр. 011-00-17/2019-02   датум: 25.6.2019.

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Небојша Стефановић, министар

 

11000 БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина 2а

 

Предмет: Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама

 

Поштовани господине Стефановићу,

Поверенику за заштиту равноправности притужбом/дописом су се обратили грађанин и синдикална организација, наводећи да је Министарство унутрашњих послова расписало Конкурс за упис 200 полазника на Основну обуку за припадника Ватрогасно-спасилачких јединица. У притужби/допису су између осталог указали да су право учешћа на овом конкурсу имала само лица која осим услова који се односе на држављанство Републике Србије, степен стручне спреме, године живота, поседовање важеће националне возачке дозволе и слично, испуњавају и услов „да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс“. У притужби/дописима су истакли да се постављањем оваквог услова врши дискриминација кандидата по месту пребивалишта, односно да је учешће на конкурсу онемогућено кандидатима/кињама који живе изван територијалног подручја организационе јединице за коју је расписан конкурс.

У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог, прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације, овим путем подносимо иницијативу за измену члана 49. став 3. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама[2].

Одредбa члана 49. став 3. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, гласи: „Полазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, поред основних услова за пријем у радни однос у Министарство, утврђених посебним законом, мора да испуњава и посебне услове, и то: 1) да није млађи од 19 година нити старији од 30 година; 2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс; 3) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичне моторичке способности. За распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно-спасилачким јединицама потребно је најмање пет година радног стажа на пословима заштите и спасавања у ватрогасно-спасилачким јединицама“.

Уставом Републике Србије[3] у члану 21. прописана је забрана сваке дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Даље, одредбама члана 8. прописано је да до повреде начела једнаких права и обавеза долази ако се лицу или  групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћује или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Такође, одредбама члана 19. став 1. прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом.

Законом о образовању одраслих[4] у члану 3. утврђено је да се образовање одраслих између осталог заснива на принципу једнаких могућности – укључивања и стицања образовања без обзира на године живота, пол, тешкоће и сметње у развоју, инвалидитет, расну, националну, социјалну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално или здравствено стање и друга лична својства.

Повереник за заштиту равноправности анализирао је одредбу члана 49. став 3. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон) у односу на антидискриминационе одредбе Устава и Закона о забрани дискриминације и утврдио да прописани услов, да полазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства (у даљем тексту: Основну обуку) има пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс од најмање годину дана, ставља у неједнак положај кандидате/киње који немају пребивалиште на територији организационе јединице за коју конкуришу или га имају али у периоду краћем од годину дана.

Даље, Повереник је утврђивао да ли постоји објективно и разумно оправдање да се Законом кандидатима/кињама поставља наведени услов приликом конкурисања на Основну обуку. Сагласно члану 8. Закона о забрани дискриминације, потребно је испитати: а) да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан и б) да ли се циљ (или циљеви) могу постићи прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да је циљ утврђивања критеријума за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку, које у складу са чланом 49. став 7. Закона прописује министар, избор најбољих кандидата/киња, са највећим потенцијалом, који ће проћи Основну обуку и који ће се на најбољи начин едуковати ради рeаговања у акцијама усмeрeним на eлиминисањe појава нeсрeћe, спасавањe угрожeног становништва и матeријалних добара и отклањањe послeдица катастрофа. Сагласно наведеном, Повереник је утврдио да је циљ прописивања критеријума допуштен и оправдан.

Међутим, нејасни су разлози због којих је потребно да кандидати/киње осим законом прописаних услова у погледу година живота, као и здравствених, психолошких и базичних моторичких способности, испуњавају и услов у погледу пребивалишта на територији организационе јединице за коју конкуришу и то у трајању од најмање годину дана. Наиме, Повереник је мишљења да се прописивањем овог услова неоправдано сужава круг кандидата/кандидаткиња који могу да конкуришу на Основну обуку, јер чињеница која се односи на пребивалиште кандидата/киње, а посебно условљавање кандидата/киња да се на Основну обуку могу пријавити само ако најмање годину дана имају пребивалиште на територији организационе јединице за коју конкуришу, није у вези са материјом која се проверава на квалификационом испиту, као ни са резултатима које ће кандидати постићи на испиту и у току обуке. Избор најбољих кандидата може се извршити и непрописивањем пребивалишта као услова, односно прописивањем других услова конкурса, као и проверама здравствених, психолошких и базичних моторичких способности.

Стога, Повереник закључује да овај услов није стварни и одлучујући за избор најбољег кандидата/киње за полазника/цу Основне обуке. Наиме, околност да особа нема пребивалиште на територији организационе јединице за коју конкурише у трајању од најмање годину дана није оправдан разлог да се тој особи ускрати могућност да конкурише за основну обуку и на провери и испиту докаже своје могућности и потенцијале за савладавање основне обуке и успешно обављање ватрогасно – спасилачког посла.

Имајући у виду наведено предлажемо да у поступку измена и допуна Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Министарство унутрашњих послова уважи ову иницијативу и предвиди измену члана 49. став 3. тачка 2. овог закона и усклади га са антидискриминационим прописима, а све у циљу ефикасног оспособљавања најбољих кандидата и кандидаткиња за обављање ватрогасно – спасилачког посла.

[1] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“ бр. 22/09)

[2] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18)

[3] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/06)

[4] Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 88/17 – др. закон, 27/18 – др. закон)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top