Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

дел. бр. 110-00-8/2019-02   датум: 19.8.2019. године

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

– Др Сања Радојевић Шкодрић, директорка-

 

Београд,

Јована Мариновића 2

 

Предмет: Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

 

Поштована госпођо Радојевић Шкодрић,

У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1] којим је, поред осталог, прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације, подносимо иницијативу за допуне Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања[2] проширивањем врста медицинско-техничких помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања, односно повећање броја и врсте очних помагала побројаних у Листи помагала.

 

Чланом 2. Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања прописане су врсте помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање (са или без партиципације), међу којима су и очна помагала. Саставни део овог правилника је Листа помагала која садржи врсте помагала, индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала као и делове помагала са краћим роковима трајања. Чланом 55. овог правилника уређено је да су очна помагала, поред осталог и тифлотехничка помагала и то: Брајева писаћа машина; репродуктор; Брајев сат за слепе (ручни или џепни); наочари са тамним стаклима; бели штап за слепе; ултразвучни штап за слепе; говорни софтвер за српски језик.

 

Имајући у виду важност инклузије особа са инвалидитетом у све друштвене токове, као и технички и технолошки напредак, мишљења смо да треба сагледати све расположиве ресурсе и осигураницима у највећој мери омогућити побољшавање основних животних функција и што самосталнији живот у заједници и савладавање препрека у средини у којој живе обезбеђивањем што више доступних медицинско-техничких помагала.

 

Основ за подношење ове иницијативе се налази у одредбама члана 21. Устава Републике Србије[3] којим је прописна забрана сваке дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Ставом 4. истог члана Устава уређено је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

 

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, а одредбом члана 14. овог закона прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

 

Конвенција о правима особа са инвалидитетом[4] која, полазећи од потребе обезбеђивања и унапређења остваривања свих људских права и основних слобода за све особе са инвалидитетом без дискриминације било које врсте, поред осталог обухвата: једнакост и забрану дискриминације; приступачност; слободу кретања, мишљења и изражавања; самосталан живот; образовање; рад и запошљавање; услове живота и социјалну заштиту; учешће у политичком, јавном, културном животу и др. Чланом 4. Конвенције уређене су опште обавезе држава уговорница које подразумевају обезбеђење и унапређивање пуног остваривања свих људских права и основних слобода за све особе са инвалидитетом без дискриминације било које врсте по основу инвалидитета. У том циљу државе стране уговорнице, између осталог, преузимају обавезу да подстичу истраживање и развој, доступност и коришћење нових технологија, укључујући информационе и комуникационе технологије, помагала за кретање, средства и технологије за помоћ погодне за особе за инвалидитетом при чему имају предност технологије чија је цена приступачна, као и да пруже доступне информације особама са инвалидитетом о помагалима за кретање, средствима и технологијама за помоћ, укључујући нове технологије, као и друге облике помоћи, услуга подршке и олакшице. Чланом 20. Конвенције уређена је обавеза држава уговорница да  предузму ефикасне мере да особама са инвалидитетом обезбеде личну покретљивост са највећим могућим степеном самосталности, укључујући: олакшање личне покретљивости на начин и у време које особе са инвалидитетом одаберу, уз прихватљиве трошкове; олакшање приступа квалитетним помагалима за кретање, уређајима, технологијама и облицима живе помоћи и посредника у кретању, укључујући њихово стављање на располагање уз прихватљиве трошкове; обезбеђење обуке особама с инвалидитетом у вештинама кретања као и специјализованом особљу које ће радити са тим особама; подстицање правних лица која производе помагала, средства и помоћне технологије за кретање да узму у обзир све аспекте покретљивости особа са инвалидитетом. С тим у вези важно је поменути члан 9. Конвенције којим је уређена приступачност у циљу омоћавања самосталног живота и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама живота. Овим чланом Конвенције је, између осталог, утрвђена обавеза предузимања одговарајућих мера за обезбеђивање приступа особама са инвалидитетом, равноправно са другима, физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникационе технологије и системе, као и друге погодности и услуге које подстичу одговарајуће облике помоћи и подршке особама са инвалидитетом како би им се обезбедио приступ информацијама; подстицања приступа особа са инвалидитетом новим информационим и комуникационим технологијама и системима, укључујући интернет; као и подстицања благовремене израде, развоја, производње и дистрибуције доступних информационих и комуникационих технологија и система. Чланом 26. Конвенције је регулисано предузимање ефикасних и одговарајућих мера, укључујући подршку особама са сличним тегобама, како би се омогућило да особе са инвалидитетом постигну и очувају максималну независност, пуну физичку, менталну, социјалну и стручну способност, као и пуно укључивање и учешће у свим аспектима живота. У том циљу, државе стране уговорнице ће организовати, ојачати и пружити свеобухватне услуге и програме одржавања и рехабилитације, посебно у области здравља, запошљавања, образовања и социјалних услуга и залагати се за расположивост, познавање и употребу помоћних средстава и технологија које се односе на одржавање и рехабилитацију особа са инвалидитетом.

Комитет УН за права особа са инвалидитетом усвојио је у априлу 2014. године две опште препоруке од којих се Општа препорука број 2, која је у вази са чланом  9. Конвенције, односи на приступачност. У овој препоруци је, већ у уводном делу наведено да је приступачност предуслов за самосталан живот и пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву. Без приступа физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационо комуникационе технологије и системе, и друге услуге и погодности отворене за или намењене јавности, особе са инвалидитетом не би имале једнаке могућности за учешће у друштву у којем живе.

 

Велики значај у овој области свакако има и Европска стратегија за особе са инвалидитетом 2010-2020 – Европа без баријера[5]. Ова стратегија представља изузетно значајан документ Европске Уније којим је дефинисан општи оквир политике унапређења положаја особа са инвалидитетом, али и конкретније мере и активности у одређеним областима усмерене ка унапређењу положаја свих грађана са инвалидитетом. Такође, ова стратегија је везана и за имплементацију Конвенције о правима особа с инвалидитетом, чиме се обезбеђује њено делотворно спровођење у земљама чланицама.

 

Међу осталим битним међународним документима потребно је поменути и Нову стратегију Савета Европе о особама са инвалидитетом 2017-2023[6], којом је као општи циљ утврђено достизање једнакости, достојанства и равноправности за особе са инвалидитетом, и то кроз пет основних области: једнакост и забрана дискриминације; подизање нивоа свести; приступачност; једнаке могућности пред законом; слобода од експлоатације, злостављања и занемаривања; као и пет универзалних тема о којима се мора водити рачуна приликом спровођења свих активности, и то: партиципација, кооперација и координација; универзални дизајн и разумна прилагођавања; родна равноправност; вишеструка дискриминација; образовање и обуке. Приступ информацијама, како је дефинисан овом стратегијом Савета Европе (члан 21) и дефиниције комуникације и језика (члан 2), важне су компоненте информационе и комуникационе приступачности, а развојем технологије се може омогућити подстицање медијске и информационе писмености, инклузије и партиципације и тиме уживање свих људских права. У овој стратегији се наглашава да брз и континуиран развој информационих технологија и комуникација преобликује начин на који људи међусобно комуницирају, послују, приступају роби, услугама и информацијама, те да је важно да сви имају користи од технолошког напретка, а посебно особе са инвалидитетом. Због тога је потребно промовисати приступачност и употребу универзалног дизајна, а посебно употребу помоћних уређаја (помагала) односно приступачних и корисних средстава, начина и формата комуникације.

 

Примера ради, Повереник је на позив Амбасаде Израела у Београду имао прилику да присуствује презентацији помагала за слепе[7]. Ради се о напредном носивом уређају за слепе, слабовиде или особе које имају потешкоће у читању, који се једноставно монтира на наочаре и омогућава читање текста у веома кратком временском периоду, препознаје лица, идентификује производе, боје, новчанице и сл, чиме омогућава у великој мери независност особа које га користе. Такође, јавност је упозната са домаћим производом – паметном рукавицом за слепе и слабовиде особе[8], која је намењена да помаже у оријентацији у простору, препознавању и изговарању боја, праћењу кретања слепих особа и али може да помогне и у другим областима. Рукавица је тестирана од стране Савеза слепих Србије који је учествовао и у креирању садржаја које може да пружи, у складу са потребама слепих и слабивидих.

 

Имајући у виду наведено, омогућавање употребе новијих и савременијих медицинско-техничких помагала могло би допринети инклузији и коришћењу пуних потенцијала слепих и слабовидих особа као равноправних чланова друштва. С тим у вези, полазећи од члана 70. Закона о здравственом осигурању[9] и надлежности Републичког фонда за здравствено осигурање, упућујемо ову иницијативу за допуне Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања у циљу сагледавања могућности за уврштавање што већег броја и врсте савремених медицинско-техничких помагала у Листу помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Повећање броја и врсте помагала, која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, још једном би показало пуну посвећеност и опредељење наше земље ка сталном унапређењу положаја особа са инвалидитетом и, у конкретном случају, у великој мери утицало на лакше и брже укључивање слепих и слабовидих суграђана у све друштвене токове.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] „Службени гласник РС”, бр. 52/12, 62/12-испр., 1/13-испр., 112/14, 114/14-испр., 18/15, 19/17, 29/17-испр., 2/19 и 16/19

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06

[4] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09)

[5] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe

[6] New Council of Europe Disability Strategy 2017-2023, доступно на: https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023

[7] ORCAM-Israeli Life-Changing Tehnology https://www.orcam.com/en/

[8] http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/1882/tehnologija/3491493/domaca-pametna-rukavica-za-slepe.html

[9] „Службени гласник РС“, број 25/19

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top