153-19 М. по прит. Н.Љ.против И.П.Л.Б.Д.Ј.П. због диск. на осн. здрав. стања у пос. запошљавања или на послу

бр. 07-00-135/2019-02  датум: 19.8.2019.  године

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. Љ, поднете због дискриминације на основу здравственог стања, против И. П. Л. Б. „Д. Ј. Пˮ. Подносилац притужбе живи са таласемијом минор и на одређено време је био радно ангажован на обављању послова сарадника -механичара у Одељењу екстракције и дестилације И. Радни однос подносиоца притужбе је престао истеком рока за који је заснован. За обављање наведених послова И. је објавио нови конкурс, а овог пута, за разлику од претходног, од кандидата се захтевало да испуњавају посебне здравствене услове прописане интерним актом за ово радно место. На конкурс се пријавио подносилац притужбе, али је посао добио други кандидат. Подносилац притужбе сматра да је узрок томе његово здравствено стање, односно став послодавца је он болестан и неспособан за обављање послова механичар-сарадник. У изјашњењу И. је наведено да је сарадник механичар радно место са повећаним ризиком, с обзиром на то да ниво ризика по основу хемијске штетности, под шифром 21, прелази 70 индексних поена, што је утврђено Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини. Како је у изјашњењу указано, новим Правилником о организацији и систематизацији радних места, који је усклађен са законским прописима, као услов за обављање послова на овом радном месту, утврђено је испуњавање посебних здравствених услова. Према даљим наводима из изјашњења, И. се након пријема пријава на нови конкурс за обављање наведених послова обратио З. З. З. Р. „Е – Сˮ молбом за давање мишљења и процене радне способности кандидата за овај посао, уз достављање извода из здравственог картона изабраног лекара сваког од кандидата. З. З. З. Р. „Е – Сˮ је указао да су на радном месту сарадник механичара у Одељењу екстракције „запослени изложени благо повећаним концентрацијама алкохола и растварача,ˮ односно да „исти код дуже експозиције могу, а не морају, да изазову погоршање основних болести као што су болести крви,ˮ и „да постоји могућност да се код дуже експозиције, вишегодишње, запослени може жалити да му је дошло до погоршања основних болестиˮ. С тим у вези З. је препоручио да се од три кандидата само један упути на додатни преглед о трошку послодавца. С обзиром на наведено И. је по извршеном прегледу са тим кандидатом засновао радни однос. У току поступка је утврђено да је током трајања радног односа подносиоца притужбе, поред њега, на лекарске прегледе упућивано и друго лице које је ангажовано за рад на радном месту механичар сарадник. Из наведеног произлази да се упућивање подносиоца притужбе на лекарски преглед током трајања његовог радног ангажовања у И, не може сматрати неједнаким поступањем с обзиром на његово здравствено стање, имајући у виду чињеницу да су и други запослени били упућивани на ове прегледе. Даље, утврђено је да је подносиоцу притужбе уговор о раду на одређено време био и продужаван анексом, те је од првобитно предвиђених шест, радни однос притужиоца трајао скоро 12 месеци. Доношењем новог Правилника о систематизацији радних места у И, који је усклађен са Законом о безбедности и здрављу на раду, прописана је дужност послодавца да актом о процени ризика, а на основу оцене службе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком. У складу са тим, за сва радна места са повећаним ризиком по здравље запослених, прописани су посебни здравствени услови за обављање послова, а не само за радно место за које је конкурисао подносилац притужбе. Дакле, не може се сматрати да су измене интерн акта од стране руководства И. извршене како би здравствено стање подносиоца притужбе било искоришћено као разлог да се са њим не продужи уговор о раду, с обзиром да је усклађивање интерних аката послодавца са законом о безбедности и здрављу на раду, законска обавеза која важи за све. Такође све измене овог општег акта биле су праћене одговарајућим налазима о условима рада у производним погонима И. Током поступка је утврђено да је И. вршио одабир запосленог ког ће упутити на додатни преглед о трошку послодавца и сa ким ће засновати радни однос, у складу са препоруком овлашћеног З. З. З. Р, узимајући у обзир специфичности радног места са повећаним ризиком. Због тога је Повереник донео мишљења да није дошло до повреда одредаба Закона о забрани дискриминације.

 

  1. ТОК ПОСТУПКА
    • Повереник за заштиту равноправности примио је 3. априла 2019. године притужбу, а 9. и 21. маја 2019. године допуну притужбе Н. Љ, коју је због дискриминације на основу здравственог стања поднео против И. П. Л. Б. „Д. Ј. Пˮ. У притужби је, између осталог, навео:

– да га послодавац сматра „болесним и неспособним за радно место механичар-сарадникˮ;

– да је на конкурсу који је И. П. Л. Б. „Д. Ј. П.ˮ у П. (у даљем тексту: И.) расписао 13. децембра 2017. године примљен на радно место механичар-сарадник;

– да је 14. фебруара 2018. године у И. почео да ради на одређено време од шест месеци;

– да је два месеца након почетка рада у И, по одлуци послодавца отишао на лекарски преглед у З. З. З. Р. „Е – Сˮ, Б.  („приватна медицина радаˮ), те да му је 4. априла 2018. године постављена погрешна дијагноза;

– да живи са таласемијом минор, али да не прима никакву терапију;

– да му је наређено да мора да напусти радно место;

– да је отишао на боловање, те да се о свом трошку упутио у К. Ц. и И. М. Р. С. и доказао да је способан за рад на том радном месту;

– да му је послодавац на основу тих доказа продужио рад у И. на још четири месеца;

– да је након тога расписан нови конкурс за исто радно место;

– да је питао директорку Д. Б. о свом радном учинку и из којих разлога се расписује конкурс;

– да је директорка указала на његово здравствено стање, те да ја изјавила да му не би саветовала да конкурише, као и да је најбитнија ствар оно што је доктор написао уз обавезан годишњи преглед;

– да му је директорка такође рекла да су измењени интерни акти, те да би за то радно место требало да буду испуњени посебни здравствени услови;

– да се јавио на конкурс и донео „сву докторску документацију највиших институција у Србијиˮ, као и документацију коју је издао његов изабрани лекар и хематолог у П.;

– да, иако у конкурсу пише да ће на лекарски преглед бити упућени одабрани кандидати (у множини), упућен је само један кандидат у поменуту „приватну медицину радаˮ;

– да је примљен други кандидат, а да је подносилац притужбе 6. фебруара 2019. године добио отказ;

– да су осим њега, све особе које су у И. биле радно ангажоване на одређено време сада засновале радни однос на неодређено време.

1.2. Уз притужбу и допуну притужбе су достављени следећи прилози: 1) извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог Н. Љ. број 4608/18 од 4. априла 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ; 2) извештај лекара специјалисте (пацијент: Н. Љ.) број А009260/18 од 16. маја 2018. године, К. Ц. С, Клиника за хематологију; 3) извештај специјалисте медицине рада (Н. Љ.) број 1692 од 18. маја 2018. године, И. М. Р. С. „Д. Д. Кˮ; 4) Извод из здравственог картона (Н. Љ.) од 14. децембра 2018. године, Д. З. П, Здравствена амбуланта К; 5) извештај лекара специјалисте (пацијент: Н. Љ.) од 4. фебруара 2019. године,  О. Б. П; 6) оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место сарадник механичар са роком важења од 13. децембра 2017. године до 21. децембра 2017. године; 7) Уговор о раду број 116-VI-3 од 12. фебруара 2018. године, закључен између И. и Н. Љ; 8) Анекс 2 уговора о раду број 116/VI-3 од 12. фебруара 2018. године, закључен између И. и Н. Љ, од 25. децембра 2018. године; 9) решење о коришћењу сразмерног дела годишњег одмора Н. Љ. број 1620/VI-5 од 25. децембра 2018. године, И; 10) конкурс за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за послове механичар сарадник, са роком за подношење пријава до 20. децембра 2018. године; 11) обавештење о избору најповољнијег кандидата од 6. фебруара 2019. године, И;  12) уговор о пракси број 735/315 од 14. децембра 2015. године, А. О, закључен између И. З. д.о.о. З, огранак П. и И; 13) имејл порука Д. Б, помоћнице директора за производњу, од 5. априла 2018. године; 14) фотокопија радне књижице Н. Љ. серијски број …

1.3. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка од И. затражено изјашњење о наводима и основаности притужбе.

1.4. У изјашњењу и допуни изјашњења И. од 3. јуна и 18. јула 2019. године, између осталог, наведено је:

– да је Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини број 2663 из 2010. године, који је за потребе И. сачинио З. З. Р. из Н. С, као и изменама и допунама овог акта из 2014. године, које је за И. сачинио „Е – Д. ДООˮ, Н. Б, за свако постојеће радно место у Правилнику о систематизацији радних места у И. урађена анализа опасности и штетности, са процењеним ризиком по здравље запосленог;

–  да је за радно место сарадник-механичар у Одељењу за екстракцију и дестилацију утврђено да се ради о месту са повећаним ризиком, с обзиром на то да ниво хемијске штетности, под шифром 21, прелази 70 индексних поена;

– да је И. ангажовао С. О. М. Р. „С.ˮ која је за сва радна места са повећаним ризиком извршила процену посебних здравствених услова и одредила периодичност лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком;

– да је због повећаног обима посла И. расписао оглас за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за посао сарадник-механичар;

– да је посао добио подносилац притужбе, у складу са тада важећим Правилником о систематизацији радних места у И, којим за радно место сарадник-механичар нису унапред захтевани посебни здравствени услови;

– с обзиром на то да је сарадник-механичар радно место са повећаним ризиком, те да је због процењеног нивоа хемијске штетности под шифром 21 актом М. Р. „С.ˮ предвиђен обавезан здравствени преглед на сваких 12 месеци, подносилац притужбе је упућен на претходни здравствени преглед, након чега је И. од З. З. З. Р. „Е – Сˮ добио обавештење да подносилац притужбе има дијагнозу Е66 и Д56 Thalassanaemia /per.doc/ што представља контраиндикацију за рад на радном месту сарадник-механичар;

– да је истог дана издат и извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог на радном месту са повећаним ризиком са оценом да подносилац притужбе није способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу за екстракцију и дестилацију, због патолошких стања која представљају контраиндикације за рад;

– да је по добијању извештаја подносилац притужбе отворио боловање почев од 10.4. закључно са 9.5.2018. године;

– да је, када се подносилац притужбе вратио са боловања, др Д. Б, помоћница директора за производњу, дописом од 10. маја 2018. године обавестила директора И. да се подносиоцу притужбе забрањује боравак у Одељењу за екстракцију док не стигну извештаји специјалисте медицине рада, а притужиоцу је у међувремену одређен само део задужења предвиђених Правилником о систематизацији за ово радно место, а који се обављају изван простора у којем се врши екстракција;

– да је, након добијања извештаја „Е – Сˮ, добијен и извештај И. М. Р. „Д. Д. К.ˮ, у којем је наведено да је Е66 и Д56 Thalassanaemia /per.doc/ утврђена дијагноза, и оцењено да је подносилац притужбе способан за радно место сарадник-механичар, уз обавезан годишњи периодични преглед;

– да је наведено уважио и З. „Е – Сˮ и издао нови извештај број 4608А/18 (21. мај 2018. године) са оценом да је подносилац притужбе здравствено способан за рад на том радном месту, односно да присутна патолошка стања не представљају контраиндикацију за рад (позивајући се на извештај И. М. Р. С. „Д. Д. К.ˮ број 1692 од 18. маја 2018. године);

– да након доношења наведених извештаја подносилац притужбе наставља да ради у складу са уговором о раду и анексима 1 и 2 уговора о раду до 5. фебруара 2019. године;

– да је у међувремену донет нови Правилник о систематизацији радних места у И. који је усклађен са свим законским прописима, па је тако, као услов за обављање послова на свим радним местима са повећаним ризиком по здравље запослених предвиђено испуњавање посебних здравствених услова;

– да је донета одлука да се поново распише оглас за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за посао сарадник-механичар, усклађен са новим Правилником о систематизацији;

– да је у тексту огласа наглашено да су сви кандидати дужни да уз пријаву на оглас доставе и потврду о здравственом стању (извод из здравственог картона изабраног лекара), а да ће сви кандидати који уђу у ужи избор бити упућени на преглед у специјалистичку установу о трошку И;

– да су се по расписаном новом огласу за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за посао сарадник-механичар пријавила три кандидата, међу којима и подносилац притужбе;

– да се И. обратио З. З. З. Р. „Е – Сˮ молбом за давање мишљења и процене радне способности кандидата за наведени посао, уз достављање извода из здравственог картона изабраног лекара сваког од кандидата;

– да је дописом од 23. јануара 2019. године З. З. З. Р. „Е – Сˮ дао стручно мишљење о сваком од три кандидата, уз препоруку да се на специјалистички преглед упути З. М;

– да се З. М. упућује на преглед у З. З. З. Р. „Е – Сˮ, па је након донетог извештаја од 1. фебруара 2019. године, са оценом да је здравствено способан за послове сарадник-механичар и да нема контраиндикација за рад, примљен у радни однос на одређено време до шест месеци;

– да је у фебруару 2018. године на снази био Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у И. којим није „захтеваноˮ испуњење посебних здравствених услова за обављање послова на радном месту сарадник-механичар;

– да је Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у И, који се примењује од 7. маја 2018. године, прописано испуњавање посебних здравствених услова за обављање послова на радном месту сарадник-механичар;

– да је по питању радног места сарадник-механичар, Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини од 31. јануара 2014. године, утврђено да се ради о радном месту са повећаним ризиком, с обзиром на то да ниво ризика по основу штетности под шифром 21 – хемијске штетности, прелази 70 индексних поена;

– да је у акту под називом Оцена службе медицине рада – Процена посебних здравствених услова и одређивање периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком број 56/III од 12. фебруара 2014. године, који је сачинила С. О. М. Р. „С.ˮ, у делу 1.4.2.г. назначено да за радно место да за радно место 4.2.38 сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације запослени морају испуњавати здравствени услов: очувана функција хематопоезног система (нормално стање крвотворних органа и крви);

– да послове на радном месту сарадник-механичар тренутно обављају два извршиоца;

– да се поред З. М, на овом радном месту од 1. јуна 2013. године налази и С. Ј. који је редовно, као и остали запослени на радном месту са повећаним ризиком, упућиван на периодичне лекарске прегледе у З. З. З. Р. „Е – Сˮ Б;

– да су прегледи С. Ј. извршени 26. јуна 2018. године и 25. јуна 2019. године те да је оцењено да је здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације;

– да је подносилац притужбе по дијагнози Д56 од 4. априла 2018. године оцењен да није способан за рад на радном месту сарадник-механичар;

– да на основу извештаја И. М. Р. С. „Д. Д. К.ˮ Београд, са утврђеном дијагнозом Д56 Thalassanemia/per.doc/, „Е – Сˮ 21. маја 2018. године издаје ново мишљење по коме запослени јесте способан за то радно место, са напоменом „уз обавезан годишњи периодични прегледˮ. У наведеном мишљењу је, дакле, изражен и услов „уз обавезан годишњи периодични прегледˮ, што указује на обавезу праћења здравственог стања и могућност погоршања основне болести;

– да подносилац притужбе није послат на експертизу И. М. Р. из два разлога: 1) радно место захтева очувану функцију хематопоезног система, а он има дијагнозу Д56; 2) према стручном мишљењу др Ј. Р. од 23. јануара 2019. године, „постоји могућност да се код дуже експозиције, вишегодишње, може запослени жалити да му је дошло да погоршања основних болестиˮ (првонаведене су болести крви код којих растварач утиче на мултипле реверзибилне промене акутне и хроничне на све крвне ћелије);

– да заступници И. сматрају да је од кандидата изабран онај кандидат који испуњава све захтеване критеријуме и који нема познате потенцијалне здравствене ризике и контраиндикације за радно место механичар-сарадник;

– да сви акти достављени уз изјашњење иду у прилог томе да И. примењује Закон о безбедности и здрављу на раду, као и друге прописе из ове области, а у сврху процене ризика од настанка повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, и спровођења корективних техничких и организационих мера безбедности и здравља на раду на свим радним местима у И;

– да су процена ризика и мере које се спроводе уведене у циљу спречавања могућих повреда на раду и/или оштећења здравља или обољења запосленог, па је у том смислу оваква одлука донета пре свега у циљу да се даље не угрожава здравље једног младог човека, а да И. истовремено унапред и потенцијално не ствара проблем везан за извршиоца на радном месту сарадник-механичар;

1.5. Уз изјашњење и допуну изјашњења достављена су следећа документа: 1) Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини од 31. јануара 2014. године; 2) Стручни налаз о испитивању услова радне околине, И, од 23. септембра 2016. године; 3) Оцена службе медицине рада – Процена посебних здравствених услова и одређивање периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком, И, од 2014. године; 4) уговор о раду број 116-VI-3 од 12. фебруара 2018. године, закључен између И. и Н. Љ; 5) два извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог Н. Љ. број 4608/18 од 4. априла 2018. године односно број 4608а/18 од 21. маја 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ; 6) имејл порука др Д. Н, лекара опште праксе у З. З. З. Р. „Е – Сˮ од 4. априла 2018. године; 7) извештај о привременој спречености за рад Н. Љ. од 10. маја; 8) допис др Д. Б. насловљен „Прерасподела за Н. Љ.ˮ од 10. маја 2018. године; 9) извештај специјалисте медицине рада И. М. Р. С. „Д. Д. К.ˮ број 1692 од 18. маја 2018. године; 10) Анекс уговора о раду број 116/VI-3 од 12. фебруара 2018. године закључен између И. и Н. Љ; 11) одлука да се усваја нови Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у И. од 27. априла 2018. године, И; 12) извод из Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у И. (члан 79.), који се примењује од 7. маја 2018. године; 13) допис директора И. упућен З. З. З. Р. „Е – Сˮ насловљен „Давање мишљења ради процене радне способности кандидатаˮ; 14) мишљење др Ј. Р, директорке З. З. З. Р. „Е – Сˮ од 23. јануара 2019. године; 15) извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог З. М. број 1267/19 од 1. фебруара 2019. године; 16) извод из Правилника о организацији рада и систематизацији радних места (члан 79.) из 2015. године; 17) извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог С. Ј. број 9415/18 од 26. јуна 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ; 18) извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог С. Ј. број 8747/19 од 25. јуна 2019. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ.

 

  1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1. Увидом у Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини од 31. јануара 2014. године утврђени су следећи општи подаци о радном месту сарадник механичар; сектор: производња; одсек: фармацеутска производња; одељење: екстракција и дестилација: 1) опис послова и радних задатака: ради у постројењу екстракције и дестилације; одржава постројење за екстракцију и дестилацију; рукује и одржава котлове за производњу паре у свим одељењима; ради на постројењу за деминерализацију воде; ради на реализацији плана производње у одељењу; учествује у ремонту опреме; регулише параметре битне за процес који се одвија у постројењу; попуњава операционе листе; сачињава извештај о раду; по потреби ради на пословима транспорта и одржавања; обавља и друге послове по налогу шефа одељења. У делу овог акта који је насловљен „Прикупљене информације и подаци о радном местуˮ наведено је следеће: број извршилаца – 1; услови за заснивање радног односа – у складу са Правилником о систематизацији радних места; периодична провера оспособљености за безбедан рад – није дефинисано; додатно оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад – нема захтева; посебни захтеви радног места – нема захтева; лекарски прегледи – претходни: приликом заснивања радног односа, периодични: сваких 12 месеци; радно време – 40 часова недељно – прва смена; одступање од дефинисане организације посла – повремен прековремени рад; повреде на раду у последње 3 године, лаке/тешке – није било повреда на радном месту; болести у вези са радом у последње 3 године, бр. болести/бр. дана – нема података; постојање прописане документације о испитивањима услова радне околине и опреме за рад на радном месту – Стручни налаз о извршеним испитивањима услова радне околине бр. 2732/2013 од 30. октобра 2013. године; Стручни налаз о прегледу/испитивању опреме у Ех изведби бр. 2937-2/2013 од 20. новембра 2013. године. Рад се обавља: на сталном радном месту; у затвореном простору; на отвореном; стајање; седење; самостално и у групи. У делу овог акта који је насловљен „Опрема за рад, материје и материјали; опасне и штетне материје; ЛЗС/опрема у употребиˮ наведено је следеће: уређаји/опрема за рад – перколатор, дестилатор, опрема у котларници, бурад, колица, ручни механизовани алат, ручни алат и прибор, мобилни и фиксни телефон; материје и материјали – биљна сировина, вода; опасне и штетне материје: етанол, NCl, NaOH, етар, етил ацетат; лична заштитна средства/опрема у употреби – радно одело, заштитне ципеле. У делу овог акта који је насловљен „Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околиниˮ између осталог је наведено следеће: штетности које настају или се појављују у току рада – хемијске штетности: удисање алкохолних пара које се ослобађају у процесу екстракције/ опис постојећег нивоа ризика: повећан ризик, применити мере – упутити запосленог на лекарски преглед код службе медицине рада, периодични лекарски преглед сваких 12 месеци, обезбедити помоћну просторију у којој би радници боравили када технолошки процес не захтева њихово директно присуство у погону екстракције, у производни погон екстракције увести одговарајући систем опште вентилације радног простора. Како је у акту наведено, анализом опасности и штетности и процењивањем ризика утврђено је да сарадник механичар јесте радно место са повећаним ризиком с обзиром на то да ниво ризика по основу штетности под шифром 21 – хемијске штетности, прелази 70 индексних поена.

 

2.2. Увидом у Оцену службе медицине рада – Процена посебних здравствених услова и одређивање периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком, И, од 2014. године, утврђено је да су у оквиру посебних здравствених услова и захтева које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком прописани захтеви за одређеним функцијама органа или органског система (здравствено стање и психичке способности). Ови захтеви се између осталог односе и на функције органа и система. У оквиру хематопоетског система захтевају се следећи здравствени услови: очувана функција хематопоезног система (нормално стање крвотворних органа и крви).

 

2.3. Увидом у извод из Правилника о организацији рада и систематизацији радних места (члан 79.) из 2015. године, утврђено је да опис послова радног места сарадник-механичар обухвата: рад у постројењу екстракције и дестилације; одржавање постројења за екстракцију и дестилацију; руковање и одржавање котлова за производњу паре у свим одељењима; рад на постројењу за деминерализацију воде; рад на реализацији плана производње у одељењу; учешће у ремонту опреме; регулисање параметара битних за процес који се одвија у постројењу; попуњавање опарационе листе; сачињавање извештаја о раду; по потреби рад на пословима транспорта и одржавања; спровођење утврђене политике квалитета; примењивање мера заштите на раду и ППЗ; обављање и других послова по налогу шефа одељења. Како је одредбом члана 79. став 2. Правилника прописано, услови за обављање послова радног места су: ВКВ механичар или КВ механичар са радним искуством од најмање једне године на истим пословима; положен испит за парне котлове.

 

2.4. Увидом у уговор о пракси број 735/315 од 14. децембра 2015. године, А. О, закључен између И. З. д.о.о. З, огранак П. и И. утврђено је да је предмет уговора пружање практичне наставе од стране пружаоца услуга (И.) полазнику Н. Љ, за похађање курса Руковалац парних котлова.

 

2.5. Увидом у Стручни налаз о испитивању услова радне околине, И, од 23. септембра 2016. године, утврђено је да су у оквиру радног простора – Екстракција донети следећи закључци: микроклима – Параметри микроклиме су у дозвољеним границама, односно примењене су прописане мере безбедности и здравља на раду; осветљеност – Осветљеност није у дозвољеним границама, односно нису примењене прописане мере безбедности и здравља на раду; хемијске штетности – Измерене концентрације хемијских штетности нису у дозвољеним границама, односно нису примењене прописане мере безбедности и здравља на раду. Како је у Стручном налазу по питању хемијске штетности изнад дозвољених граница наведено, хемијске штетности могу имати веома широк спектар дејстава са различитим дејствима на људско здравље. Обољења изазвана хемијским штетностима су врло бројна: обољења респираторног система (хронични бронхитис, астма и сл.); обољења крви и крвотворних органа изазвана органским растварачима; обољења јетре и бубрега; обољења срца и крвних судова и слично. Довођење хемијских штетности у дозвољене границе: предузимање колективних мера заштите, побољшање система вентилације у радном простору; ношење средстава личне заштите.

 

2.6. Увидом у оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место сарадник механичар са роком важења од 13. децембра 2017. године до 21. децембра 2017. године, утврђено је да из истог произлази да сарадник-механичар обавља следеће послове: рад у постројењу екстракције и дестилације; одржавање постројења за екстракцију и дестилацију; руковање и одржавање котлова за производњу паре у свим одељењима; рад на постројењу за деминерализацију воде; рад на реализацији плана производње у одељењу; учешће у ремонту опреме; регулисање параметара битних за процес који се одвија у постројењу, попуњавање операционе листе итд. Како је огласу наведено, захтевани ниво квалификација – средња школа – V степен (5 година); образовање кандидата – пољопривреда, шумарство и обрада дрвета, машинство; радно искуство у занимању – више од једне године; број извршилаца – 1; радно место са повећаним ризиком; стручни испит или лиценца – положен испит за парне котлове.

 

2.7. Увидом у Уговор о раду број 116-VI-3 од 12. фебруара 2018.године, закљученим између И. и Н. Љ, утврђено је да ће запослени обављати послове сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, у Сектору производње И, у П. Према одредби члана 2. овог уговора, запослени заснива радни однос почев од 12. фебруара 2018. године, на одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла.

 

2.8. Увидом у извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог број 4608/18 од 4. априла 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ, утврђено је да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да Н. Љ. није здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, односно да код именованог постоје патолошка стања која представљају контраиндикацију за рад.

 

2.9. Увидом у имејл поруку од 4. априла 2018. године утврђено је да је др Д. Н, лекар опште праксе у З. З. З. Р. „Е – Сˮ, обавестио И. да је оцењено да „Н. Љ. није способан за радно место у екстракцији и дестилацији. Разлог су промене у крвној слици у смислу полицитемије црвене лозе са увећањем броја ретикулоцита, што указује на већу продукцију у костној сржи.ˮ Како је у имејл поруци даље наведено: „Ако хоћете и можете да га распоредите на друго радно место које нема хемијске штетности само нам пошаљите нови упут и направићемо нови извештај. У прилогу је његова лабораторија па му проследите нека оде на преглед код хематолога.ˮ

 

2.10. Увидом у имејл поруку од 5. априла 2018. године, утврђено је да је Д. Б, помоћница директора за производњу, навела следеће: „Поштоване колегинице, молим Вас да обавестите Н. Љ. да напусти своје радно место и посети свог изабраног лекара са налазима крви који су у прилогу. Наиме, Н. није способан за рад на радном месту сарадник-механичар. Око даљих корака ћемо се договорити након празника и извештаја лекара.ˮ

 

2.11. Увидом у одлуку да се усваја нови Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у И. од 27. априла 2018. године, утврђено је да је Кадровској служби И. наложено да изврши ову одлуку и да нови Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у И. објави на огласним таблама И. са даном доношења ове одлуке, уз обавештење да је нови Правилник ступио на снагу и да ће се примењивати почев од 7. маја 2018. године.

 

2.12. Увидом у извод из Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у И. (члан 79.), који се примењује од 7. маја 2018. године, утврђено је да опис послова радног места сарадник-механичар обухвата: рад у постројењу екстракције и дестилације; одржавање постројења за екстракцију и дестилацију; руковање и одржавање котлова за производњу паре у свим одељењима; рад на постројењу за деминерализацију воде; рад на реализацији плана производње у одељењу; учешће у ремонту опреме; регулисање параметара битних за процес који се одвија у постројењу; попуњавање операционих листа; сачињавање извештаја о раду; по потреби рад на пословима транспорта и одржавања; спровођење утврђене политике квалитета; примењивање мера заштите на раду и ППЗ; обављање и других послова по налогу шефа одељења. Како је одредбом члана 79. став 2. Правилника прописано, услови за обављање послова радног места су: ВКВ механичар или Машинска школа – III степен – механичар; положен испит за парне котлове; радно искуство од најмање једне године на истим пословима; да испуњава посебне здравствене услове за ово радно место прописане интерним актом.

 

2.13. Увидом у извештај о привременој спречености за рад Н. Љ. од 10. маја утврђено је да је у истом наведено да је узрок привремене спречености болест, дијагноза по МКБ Д56.9.

 

2.14. Увидом у допис насловљен „Прерасподела за Н. Љ.ˮ од 10. маја 2018. године утврђено је да је др Д. Б. навела следеће: „Н. Љ, запослен на одређено време на радном месту сарадник-механичар, место са повећаним ризиком, је због налаза циљаног лекарског прегледа и мишљења да није способан за рад на том радном месту, био на боловању од 10.04. до 9.05. под дијагнозом Д56.9 (врста анемије). Дана 9.05. је затворио боловање, јер по његовим речима доктор није имао основа да га шаље на комисију за продужетак боловања. Н. Љ. се од дана 11.05. док не буде стигло мишљење из К. Ц, а најкасније до 18.05, распоређује да обавља део посла из обима послова предвиђених систематизацијом и то на управљању гасним котлом „Еуротермˮ и то у котларници и у магацинима Одељења оперативне припреме. Н. Љ. строго се забрањује у овом периоду боравак у Одељењу за екстракцију. Лекарске налазе из К. Ц. чим стигну проследити О. „Е.ˮ и фирми „Е.ˮ, да дају своје мишљење.ˮ Из дописа произлази да је намера др Д. Б. да овај допис упути др Д. Р, директору И.

 

2.15. Увидом у извештај лекара специјалисте (др Д. Л, спец. интерне медицине), број А009260/18 од 16. маја 2018. године, К. Ц. С, Клиника за хематологију, утврђено је да је у истом између осталог наведено да Н. Љ. има дијагнозу Thalassanaemia – D56. У извештају је закључено да је у питању пацијент са суспектном таласемијом на основу ККС и ЕФ хемоглобина. Негира субјективне тегобе. Пацијент има наследну хемаглобинопатију која не захтева додатну терапију. Евентуално урадити генске анализе код др С. П. на И. М. Г. Г. И. Нема ограничења физичке способности и може да ради као сарадник механичара. Контрола надлежног хематолога у П. надаље.

 

2.16. Увидом у извештај специјалисте медицине рада број 1692 од 18. маја 2018. године, И. М. Р. С. „Д. Д. К.ˮ, утврђено је да је у истом између осталог наведено да на основу „извештаја хематолога КЦС Кл. за хематологију, код осигураника (Н. Љ.) није умањена радна способност за радно место сарадника механичара код наведеног послодавца (И. Ј. П. Б.)/ према приложеном опису посла (из Акта о процени ризика на радном месту/дописа послодавца бр. 167 од 12. априла 2018. године)/ и уз обавезан годишњи периодични прегледˮ.

 

2.17. Увидом у извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог број 4608а/18 од 21. маја 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ, утврђено је да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да је Н. Љ. здравствено способан за рад на радном месту сарадник механичар у Одељењу екстракције и дестилације, односно да код именованог постоје патолошка стања која не представљају контраиндикацију за рад.

 

2.18. Увидом у Извод из здравственог картона од 14. децембра 2018. године, Д. З. П, Здравствена амбуланта К, утврђено је да је В. Р, докторка медицине, између осталог навела да се извод даје на захтев пацијента. Како је у изводу наведено, „пацијент се до 2008. године неколико пута јављао због прехладе. У мају 2008. године уочена је микроцитоза, када је пацијент упућен хематологу МЦВ68 МЦХ 21.9 Хб 131. Извештај хематолога из И. З. З. М. Д. од 11. јула 2008. године – на основу електрофорезе Хб поставља се Дг Таласемијског синдрома – контрола пп. Дете је било здраво и није било потребе за додатним контролама. После завршене средње школе запослио се као фармацеутски техничар за индустријску технологију. Ради у И. Ј. П. као сарадник механичара. У априлу 2018. године послат је на периодични преглед преко фирме када је МЦВ био 68, а МЦХ 22/ вредности скоро идентичне онима из 2008. године. Тада му је речено да не може да ради на том радном месту. Пацијент се самоиницијативно обратио хематологу КЦС који је урадио преглед и додатне анализе и закључио да пацијент нема ограничења физичке способности и може да ради као сарадник механичара. Пошто запослени у фирми нису били задовољни донетим извештајем, пацијент се обратио референтној здравственој установи И. М. Р. С. „Д. Д. К.ˮ у Б. Лекар запослен у тој установи потврдио је извештај из КЦС да пацијенту није умањена радна способност за радно место сарадника механичара код наведеног послодавца/ према приложеном опису посла/ и уз обавезан годишњи периодични преглед. Обавезан периодични преглед запослених се односи не само на њега, већ и на остале запослене. И. је наставна база Медицинског факултета Унивезитета у Београду и седиште Републичке стручне комисије за медицину рада коју образује Министарство здравља. Као изабраном лекару није ми јасно како неко може да не прихвати мишљење о радној способности које је дошло са највише инстанце у земљи.ˮ

 

2.19. Увидом у Анекс 2 уговора о раду број 116/VI-3 од 12. фебруара 2018. године, закљученим између И. и Н. Љ, од 25. децембра 2018. године, утврђено је да се мења члан 2 наведеног уговора тако да исти гласи: „Запослени заснива радни однос почев од 12. фебруара 2018. године на одређено радно време до 5. фебруара 2019. године, због повећаног обима посла.ˮ

 

2.20. Увидом у решење о коришћењу сразмерног дела годишњег одмора број 1620/VI-5 од 25. децембра 2018. године, утврђено је да је Н. Љ, на пословима сарадник-механичар, стекао право на коришћење годишњег одмора за 2019. годину у сразмерном трајању од 22 радна дана. Запослени ће користити годишњи одмор у целости, почев од 3. јануара 2019. године до 4. фебруара 2019. године.

 

2.21. Увидом у конкурс за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за послове механичар сарадник у Одељењу за екстракцију и дестилацију, са роком за подношење пријава до 20. децембра 2018. године, утврђен је следећи опис послова за ово радно место: рад у постројењу екстракције и дестилације; одржавање постројења за екстракцију и дестилацију; руковање и одржавање котлова за производњу паре у свим одељењима; рад на постројењу за деминерализацију воде; рад на реализацији плана производње у одељењу; учешће у ремонту опреме; регулисање параметара битних за процес који се одвија у постројењу; попуњавање операционе листе; сачињавање извештаја о раду; по потреби рад на пословима транспорта и одржавања; спровођење утврђене политике квалитета; примена мера заштите на раду и ППЗ; обављање других послова по налогу шефа одељења. „Услови за обављање радног места: ВКВ механичар или Машинска школа III степен – механичар, положен испит за парне котлове, радно искуство од најмање једне године на истим пословима, да испуњава посебне здравствене услове за ово радно место прописане интерним актом. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе потврду о здравственом стању (извод из здравственог картона изабраног лекара), а они кандидати који уђу у ужи избор, биће послати на преглед у специјалистичку установу о трошку И.ˮ

 

2.22. Увидом у допис упућен З. З. З. Р. „Е – Сˮ насловљен „Давање мишљења ради процене радне способности кандидатаˮ, утврђено је да је др Д. Р, директор И, навео следеће: „Као што Вам је познато, у Вашем З. вршимо редовне обавезне опште и специфичне прегледе и лабораторијске анализе за запослене на радним местима са и близу повећаног ризика. Недавно смо поново расписали оглас за пријем у радни однос на одређено време једног кандидата за послове сарадника механичара у Одељењу за екстракцију и дестилацију у Сектору за производњу у П. Како је у питању радно место са повећаним ризиком, у тексту огласа смо посебно нагласили да су сви кандидати дужни да уз пријаву на оглас доставе и потврду о здравственом стању (извод из здравственог картона изабраног лекара), а да ће кандидати који уђу у ужи избор бити послати на преглед у специјалистичку установу о трошку И. Уз овај допис достављамо Вам изводе из здравственог картона изабраног лекара три кандидата, са молбом да нам дате стручно мишљење, кога од њих препоручујете за преглед у специјалистичкој установи о трошку И, као и опис послова сарадника механичара. Напомињемо да је Н. Љ. већ био у радном односу на одређено време, па је приликом обавезног прегледа код њега установљена наследна хемоглобинопатија са суспектном таласемијом, због чега је дуже био на боловању, а сада је поново конкурисао. Напомињемо и да смо мишљења да је код кандидата Г. Ј, осим годишта, проблематичан и дијабетес на инсулину.ˮ

 

2.23. Увидом у мишљење др Ј. Р, директорке З. З. З. Р. „Е – Сˮ од 23. јануара 2019. године, утврђено је да је у истом наведено: „На радном месту сарадник механичара у Одељењу екстракције запослени су изложени благо повећаним концентрацијама алкохола и растварача. С обзиром на то да исти код дуже експозиције могу, а не морају да изазову погоршање основних болести као што су: 1. болести крви – растварач утиче на мултипле реверзибилне промене акутне и хроничне на све крвне ћелије; 2. болести метаболизма где растварач може да утиче на гликонеогенезу са смањењем количине глукозе која се добија из гликогена; 3. болести централног и периферног нервног система показују тропизам према овим системима; 4. хроничне алкохолизам са променама на јетри пошто се метаболишу у јетри; 5. тежа оштећења бубрега са бубрежном инсуфицијенцијом јер се излучују преко бубрега. Ово су мање више релативне контраиндикације за рад. Уколико преузимате одговорност као послодавац да у радном простору постоји могућност да се код дуже експозиције, вишегодишње, може запослени жалити да му је дошло до погоршања основних болести због услова на раду, ја немам ништа против. Уколико желите ви Љ. Н. поново пошаљите на експертизу И. М. Р, али обавезно проследите и мерења растварача у погону у коме би требало да ради, као и осталу документацију. Што се тиче Ј. Г, он има инсулин зависни дијабет па по тачки 2. коју сам навела такође не препоручујем рад на овом радном месту. М. З. изабрани лекар не наводи никакве болести па мислим да њега можете да упутите на преглед.ˮ

 

2.24. Увидом у извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог број 1267/19 од 1. фебруара 2019. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ, утврђено је да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да је З. М. здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, односно да код именованог постоје патолошка стања која не представљају контраиндикацију за рад.

 

2.25. Увидом у извештај лекара специјалисте (др С. Д, спец. трансфузиолог) од 4. фебруара 2019. године,  О. Б. П, утврђено је да је у истом за пацијента Н. Љ. између осталог наведено – дијагнозе – Д569, Thalassaemia, non specificata. „Налаз у КСЛ уредан (одговарајући за таласемију) и упоредним налазом КСЛ од априла 2018. до данас примећује се позитивна корекција у налазу. Терапија није потребна, нити хигијенско дијетески режим. Периодична контрола по мишљењу спец. мед. рада.ˮ

 

2.26. Увидом у обавештење о избору најповољнијег кандидата од 6. фебруара 2019. године, утврђено је да је у истом наведено да је директор И, на предлог Комисије која је разматрала пријаве, поводом објављеног огласа на сајту Националне службе за запошљавање, за послове сарадник-механичар, донео одлуку о избору З. М.

2.27. Увидом у фотокопију радне књижице серијски број …, утврђено је да је у истој наведено да Н. Љ. има диплому Т. Ш. „23. М.ˮ П, техничар за индустријску фармацеутску технологију.

2.28. Увидом у извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог број 9415/18 од 26. јуна 2018. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ, утврђено је да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да је С. Ј. здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације.

2.29. Увидом у извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог број 8747/19 од 25. јуна 2019. године, З. З. З. Р. „Е – Сˮ, утврђено је да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да је С. Ј. здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, односно да код именованог постоје патолошка стања која не представљају контраиндикацију за рад.

 

  1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе садржане у притужби и изјашњењу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2]  као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.2. Устав Републике Србије[3]  прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.3. Уредбом о ратификацији Конвенције Међународне организације рада бр. 111 која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања[4], прописано је да дискриминација представља свако прављење разлике, искључивање или давање првенства које има за последицу укидање или нарушавање једнакости могућности или поступања у погледу запошљавања или занимања које утврди заинтересована држава чланица након консултовања са репрезентативним организацијама послодаваца и радника, уколико постоје, и других одговарајућих тела.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[5] Одредбама чл. 15 – 27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је одредба члана 16. ст. 1. којом је прописана забрана дискриминације у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање, на ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Заштиту од дискриминације из ст. 1. овог члана ужива лице у радном односу, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду, лице које обавља јавну функцију, припадник војске, лице које тражи посао, студент и ученик на пракси, лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтер и свако друго лице које по било ком основу учествује у раду.[6] Не сматра се дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, као и предузимање мера заштите према појединим категоријама лица из става 2. овог члана (жене, труднице, породиље, родитељи, малолетници, особе са инвалидитетом и други).[7] Одредбама члана 8. овог закона прописано је да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују  права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

3.5. Закон о раду забрањује непосредну и посредну дискриминацију лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидитет, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуалну оријентацију, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко дрруго лично својство.[8] Одредбама члана 20. Закона о раду дискриминација је забрањена, између осталог, у односу на услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла, услове рада и сва права из радног односа и отказ уговора о раду. Одредбама Закона о раду које се односе на заштиту запослених између осталог је прописано да запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом.[9] Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину.[10] Одредбама Закона о раду прописани су и услови за заснивање радног односа. Тако је одредбама члана 24. овог закона између осталог прописано да радни однос може да се заснује са лицем које има најмање 15 година живота и испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова. Правилником се утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима. Правилник доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца. Према одредби члана 38. ст. 1. овог закона, уговор о раду може да се закључи за послове са повећаним ризиком, утврђеним у складу са законом само ако запослени испуњава услове за рад на тим пословима. Запослени може да ради на пословима из става 1. овог члана само на основу претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од стране надлежног здравственог органа, у складу са законом.[11] Уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба.[12] Одредбом члана 175. став. 1. тачка 1. овог закона прописано је да радни однос престаје истеком рока за који је заснован.

3.6. Законом о безбедности и здрављу на раду прописано је да је акт о процени ризика акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.[13] Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада који могу узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења здравља и утврђивање могућности, односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика.[14] Радно место са повећаним ризиком јесте радно место утврђено актом о процени ризика на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са овим законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог.[15] Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.[16] Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности и штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог.[17] Према одредбама члана 16. Закона о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком. Послодавац је дужан да служби медицине рада, коју ангажује, обезбеди услове за самостално обављање послова заштите здравља запослених. Одредбама члана 41. овог закона прописано је да послодавац ангажује службу медицине рада за обављање послова заштите здравља запослених на раду. У послове које је служба медицине рада дужна да обавља између осталог спадају: учествовање у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини приликом састављања акта о процени ризика; оцењивање и утврђивање посебних здравствених способности које морају да испуњавају запослени за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за употребу, односно руковање одређеном опремом за рад; вршење претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком и издавање извештаја о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. Како је одредбама члана 43. овог закона прописано, послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада. Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком врше се на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду које споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље. Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима. Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком не може бити разлог за отказ уговора о раду.

3.7. Према одредбама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, претходне и периодичне прегледе врши служба медицине рада. У поступку вршења претходног и периодичног лекарског прегледа служба медицине рада користи податке из акта послодавца о процени ризика – о факторима ризика на радном месту са повећаним ризиком и о посебним здравственим условима које морају испуњавати запослени.[18]

 

Анализа навода из притужбе, прилога и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.8. Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Стога, имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је одлуком да не настави са радним ангажовањем Н. Љ, као и приликом доношења одлуке о пријему кандидата у радни однос, И. П. Л. Б. „Д. Ј. П.ˮ дискриминисао подносиоца притужбе на основу његовог личног својства – здравствено стање.

3.9. Стога, да би се одговорило на питање да ли је у конкретном случају поступање И. било дискриминаторно, од кључне важности је примена правила о прерасподели терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, подносилац притужбе треба да учини вероватним да га је И. дискриминисао због његовог личног својства – здравственог стања, а уколико у томе успе, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза, лежи на И.

3.10. Повереник констатује да међу странама није спорно да је Н. Љ. утврђена дијагноза Thalassanaemia[19]. Неспорно је, такође, да је Н. Љ. био на одређено време радно ангажован у И. Наиме, 12. фебруара 2018. године, И. је са Н. Љ. закључио уговор о раду на одређено време до шест месеци за обављање послова сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, у Сектору производње И. И. је са Н. Љ. 25. децембра 2018. године закључио анекс 2 уговора о раду којим је одређено да запослени заснива радни однос почев од 12. фебруара 2018. године на одређено време до 5. фебруара 2019. године. Из наведеног произлази да је подносилац притужбе био у радном односу код послодавца у трајању од скоро 12 месеци. Имајући у виду одредбу члана 37. став 1. Закона о раду којом је прописано да уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба, као и одредбу члана члана 175. став. 1. тачка 1. истог закона, којом је прописано да радни однос престаје истеком рока за који је заснован, послодавац није био у обавези да подносиоцу притужбе продужи радни однос, односно радни однос подносиоца притужбе окончан је истеком рока на који је заснован.

3.11. Поводом навода подносиоца притужбе да га послодавац сматра „болесним и неспособним за радно место механичар-сарадникˮ, те да је два месеца након почетка рада, по одлуци послодавца отишао на лекарски преглед у З. З. З. Р. „Е – Сˮ, Б. („приватна медицина радаˮ), Повереник указује на околност да је на лекарски преглед у наведени З. поред подносиоца притужбе упућивано и друго лице које је било ангажовано за рад на радном месту механичар-сарадник. Наиме, према наводима из изјашњења, послове на радном месту механичар-сарадник обављају два извршиоца. Како је И. указао, на овом радном месту се налази и С. Ј. који је редовно, као и остали запослени на радном месту са повећаним ризиком, упућиван на периодичне лекарске прегледе у З. З. З. Р. „Е – Сˮ Б. Ови наводи потврђени су достављањем извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог број 9415/18 од 26. јуна 2018. године, којим је утврђено да је др Ј. Р, спец. медицине рада, оценила да је С. Ј. здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, као и извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог број 8747/19 од 25. јуна 2019. године, којим је утврђено да је иста докторка оценила да је С. Ј. здравствено способан за рад на радном месту сарадник-механичар у Одељењу екстракције и дестилације, односно да код именованог постоје патолошка стања која не представљају контраиндикацију за рад. Из наведеног произлази да се упућивање подносиоца притужбе на лекарски преглед током трајања његовог радног ангажовања у И. не може сматрати неједнаким поступањем према овом лицу с обзиром на његово здравствено стање, имајући у виду чињеницу да су и други запослени били упућивани на ове прегледе.

3.12. Повереник констатује да је И. расписао конкурс за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за послове које је обављао подносилац притужбе – послове механичар сарадник у Одељењу за екстракцију и дестилацију. Иако се подносилац притужбе који је већ обављао наведене послове пријавио на конкурс, директор И. је донео одлуку да је З. М. „најповољнији кандидатˮ, те је са овим лицем заснован радни однос.

 

3.13. У изјашњењу И. наведено да је на конкурсу изабран онај кандидат који испуњава све захтеване критеријуме и који нема познате потенцијалне здравствене ризике и контраиндикације за радно место механичар-сарадник. Према даљим наводима И, процена ризика и мере које се спроводе уведене су у циљу спречавања могућих повреда на раду и/или оштећења здравља или обољења запосленог.

 

3.14. Повереник најпре констатује да је подносилац притужбе, према сопственим наводима, радни однос на одређено време засновао путем конкурса који је И. расписао 13. децембра 2017. године. Чињеница да је И. расписао конкурс за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за послове механичар сарадник, са роком за подношење пријава до 20. децембра 2018. године, не указује да је у питању пракса која одступа од уобичајене, те се у том смислу не може заузети став да иза расписивања конкурса стоји намера послодавца да избегне продужење уговора о раду са подносиоцем притужбе, поготово имајући у виду да је наведени уговор о раду анексом био продужаван, те је од првобитно предвиђених шест, радни однос притужиоца трајао скоро 12 месеци.

 

3.15. Повереник је у поступку утврђивања чињеничног стања установио:

1) да је анализом опасности и штетности и процењивањем ризика, у Акту о процени ризика на радним местима и у радној околини од 31. јануара 2014. године утврђено да радно место сарадник механичар јесте радно место са повећаним ризиком, с обзиром на то да ниво ризика по основу штетности под шифром 21 – хемијске штетности, прелази 70 индексних поена;

2) да је Оценом службе медицине рада – Процена посебних здравствених услова и одређивање периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком из 2014. године утврђено да су у оквиру посебних здравствених услова и захтева које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком прописани захтеви за одређеним функцијама органа или органског система (здравствено стање и психичке способности). Ови захтеви се између осталог односе и на функције органа и система. У оквиру хематопоетског система захтевају се следећи здравствени услови: очувана функција хематопоезног система (нормално стање крвотворних органа и крви);

3) да је у Стручном налазу о испитивању услова радне околине од 23. септембра 2016. године утврђено да је у оквиру радног простора – Екстракција између осталог донет закључак да измерене концентрације хемијских штетности нису у дозвољеним границама, те да хемијске штетности могу имати различита дејства на људско здравље. У обољења изазвана хемијским штетностима спадају и обољења крви и крвотворних органа изазвана органским растварачима;

4) да је Правилником о организацији и систематизацији радних места у И. који се примењује од 7. маја 2018. године, утврђен следећи опис послова радног места сарадник-механичар: рад у постројењу екстракције и дестилације; одржавање постројења за екстракцију и дестилацију; руковање и одржавање котлова за производњу паре у свим одељењима; рад на постројењу за деминерализацију воде; рад на реализацији плана производње у одељењу; учешће у ремонту опреме; регулисање параметара битних за процес који се одвија у постројењу; попуњавање операционих листа; сачињавање извештаја о раду; по потреби рад на пословима транспорта и одржавања; спровођење утврђене политике квалитета; примењивање мера заштите на раду и ППЗ; обављање и других послова по налогу шефа одељења. Како је одредбом члана 79. став 2. Правилника прописано, услови за обављање послова радног места су: ВКВ механичар или Машинска школа – III степен – механичар; положен испит за парне котлове; радно искуство од најмање једне године на истим пословима; да испуњава посебне здравствене услове за ово радно место прописане интерним актом;

5) да су конкурсом за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци за послове механичар сарадник у Одељењу за екстракцију и дестилацију, са роком за подношење пријава до 20. децембра 2018. године, утврђени следећи услови за обављање ових послова: ВКВ механичар или Машинска школа III степен – механичар, положен испит за парне котлове, радно искуство од најмање једне године на истим пословима, да испуњава посебне здравствене услове за ово радно место прописане интерним актом. Како је у конкурсу наведено, сви кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе потврду о здравственом стању (извод из здравственог картона изабраног лекара), а они кандидати који уђу у ужи избор, биће послати на преглед у специјалистичку установу о трошку И;

6) да је директор И. упутио З. З. З. Р. „Е – Сˮ допис насловљен „Давање мишљења ради процене радне способности кандидатаˮ у којем је између осталог навео да је расписан оглас оглас за пријем у радни однос на одређено време једног кандидата за послове сарадника механичара у Одељењу за екстракцију и дестилацију у Сектору за производњу у П. Како је у питању радно место са повећаним ризиком, у тексту огласа је посебно наглашено да су сви кандидати дужни да уз пријаву на оглас доставе и потврду о здравственом стању (извод из здравственог картона изабраног лекара), а да ће кандидати који уђу у ужи избор бити послати на преглед у специјалистичку установу о трошку И. Према даљим наводима директора И, уз допис доставља и изводе из здравственог картона изабраног лекара три кандидата, са молбом да З. дâ стручно мишљење, кога од њих препоручује за преглед у специјалистичкој установи о трошку И, као и опис послова сарадника механичара;

7) да је др Ј. Р, директорка З. З. З. Р. „Е – Сˮ, у свом мишљењу од 23. јануара 2019. године навела следеће: „На радном месту сарадник механичара у Одељењу екстракције запослени су изложени благо повећаним концентрацијама алкохола и растварача. С обзиром на то да исти код дуже експозиције могу, а не морају да изазову погоршање основних болести као што су: 1. болести крви – растварач утиче на мултипле реверзибилне промене акутне и хроничне на све крвне ћелије; 2. болести метаболизма где растварач може да утиче на гликонеогенезу са смањењем количине глукозе која се добија из гликогена; 3. болести централног и периферног нервног система показују тропизам према овим системима; 4. хроничне алкохолизам са променама на јетри пошто се метаболишу у јетри; 5. тежа оштећења бубрега са бубрежном инсуфицијенцијом јер се излучују преко бубрега. Ово су мање више релативне контраиндикације за рад. Уколико преузимате одговорност као послодавац да у радном простору постоји могућност да се код дуже експозиције, вишегодишње, може запослени жалити да му је дошло до погоршања основних болести због услова на раду, ја немам ништа против. Уколико желите ви Љ. Н. поново пошаљите на експертизу И. М. Р, али обавезно проследите и мерења растварача у погону у коме би требало да ради, као и осталу документацију. Што се тиче Ј. Г, он има инсулин зависни дијабет па по тачки 2. коју сам навела такође не препоручујем рад на овом радном месту. М. З. изабрани лекар не наводи никакве болести па мислим да њега можете да упутите на преглед.ˮ

Приликом анализе овог предмета Повереник је пошао од одредбе члана 38. став 1. Закона о раду којом је прописано да уговор о раду може да се закључи за послове са повећаним ризиком, утврђеним у складу са законом само ако запослени испуњава услове за рад на тим пословима. Одредбом члана 4. став 1. тачка 16. Закона о безбедности и здрављу на раду је прописано да је радно место са повећаним ризиком радно место утврђено актом о процени ризика на коме, и поред потпуно примењених мера постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог.  Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини који је у 2014. години за И. сачинио „Е – Д ДООˮ, утврђено је да је сарадник механичар радно место са повећаним ризиком с обзиром на то да ниво ризика по основу штетности под шифром 21 – хемијске штетности, прелази 70 индексних поена. Одредбом члана 16. Закона о безбедности и здрављу на раду је прописана дужност послодавца да актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком. Захтев за испуњавањем посебних здравствених услова за радно место сарадник-механичар прописаних интерним актом је сходно томе постао и део Правилника о организацији и систематизацији радних места у И, којим се утврђује опис послова радног места сарадник-механичар као и услови за обављање ових послова, те новине уведене овим актом (који се примењује од 7. маја 2018. године), у смислу постављања наведеног додатног захтева.

 

Наведене законске одредбе јасно препознају здравствено стање као релевантан и допуштен фактор при селекцији лица за обављање послова са повећаним ризиком, док се послодавцима истовремено намеће обавеза да ускладе своје интерне акте о утврђеном ризику за свако појединачно радно место. Повереник налази важним да укаже и на наводе И. да је новим Правилником о организацији и систематизацији радних места у И, који је усклађиван са законским прописима, као услов за обављање послова на свим радним местима са повећаним ризиком по здравље запослених предвиђено испуњавање посебних здравствених услова, а не само на радном месту на које указује подносилац притужбе. Дакле, из наведеног произлази да се новине које се тичу захтева за испуњавањем посебних здравствених услова не везују искључиво за радно место сарадник-механичар, већ за сва радна места са повећаним ризиком.

 

3.16. Повереник констатује да је др Ј. Р, директорка З. З. З. Р. „Е – Сˮ, у свом мишљењу указала на контраиндикације за рад и могућност да се код дуже експозиције запослени може жалити да је дошло до погоршања основних болести због услова на раду, те је за рад на овом радном месту експлицитно и једино препоручила кандидата З. М. С тим у вези, И. је вршио одабир запосленог ког ће упутити на додатни преглед о трошку послодавца у складу са препоруком З. З. З. Р.

 

Имајући у виду да је препорука директорке З. З. З. Р. „Е – Сˮ представљала важан фактор при доношењу одлуке о пријему у радни однос за обављање послова сарадник-механичар, као и наводе подносиоца притужбе да је по одлуци послодавца отишао на лекарски преглед у наведени З („приватну медицину радаˮ), Повереник налази неопходним да укаже на одредбе члана 41. Закона о безбедности и здравља на раду којима је прописано да послодавац ангажује службу медицине рада за обављање послова заштите здравља запослених на раду. У послове које је служба медицине рада дужна да обавља између осталог спада и вршење претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком и издавање извештаја о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. Према подацима доступним на интернет сајту З. З. З. Р. „Е – Сˮ, ова служба медицине рада основана је као здравствена установа у приватном власништву решењем Привредног суда Београд, бр. 2 Фи-…/.. од 9.09.2014. године, а на основу решења Министарства здравља Републике Србије бр. ..-..-…../….-.. од 21.07.2014. године (делатност: „88 – Здравствена заштита; 86.21 – Општа медицинска пракса; 86.22 – Специјалистичка медецинска пракса за обављање свих послова у области здравствене заштите и очувања здравља запослених у безбедној и здравој срединиˮ).

3.17. Анализа навода из притужбе, прилога и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа, као и утврђено чињенично стање у овом поступку, показују да се не може сматрати да су измене интернoг акта од стране руководства И. извршене како би здравствено стање подносиоца притужбе било искоришћено као разлог да се са њим не продужи уговор о раду, односно поново не заснује радни однос, већ су ове измене биле праћене одговарајућим налазима о условима рада у производним погонима И. и као такве обавезне у складу са прописима који се односи на безбедност и здравље на раду. Имајући у виду све наведено Повереник је мишљења да И. П. Л. Б. „Д. Ј. П.ˮ није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

  1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби Н. Љ, поднетој против И. П. Л. Б. „Д. Ј. П.ˮ, утврђено је да није дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације.

 

[1] „Службени гласник РСˮ, број 22/09

[2] „Службени гласник РСˮ, број 22/09, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РСˮ, број 98/06, члан 21.

[4] „Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразумиˮ бр. 3/61

[5] Закон о забрани дискриминације(„Службени гласник РСˮ, број 22/09), члан 2.

[6] члан 16. став 2.

[7] члан 16. став 3.

[8] Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члан 18.

[9] Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члан 80. став 1.

[10] члан 81. став 2.

[11] члан 38. став 2.

[12] члан 37. став 1.

[13] Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РСˮ, број 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон), члан 4. став 1. тачка 14.

[14] члан 4. став 1. тачка 15.

[15] члан 4. став 1. тачка 16.

[16] члан 13. став 1.

[17] члан 13. став 3.

[18] (Службени гласник РСˮ, број 120/07, 93/08 и 53/17), члан 1. ст. 2. и 3.

[19] Како аутори наводе, таласемије су хемолитичке наследне анемије које се карактеришу поремећајем у синтези ланаца хемоглобина, а настају услед мутација у генима за ове ланце. Клиничке манифестације варирају од асимптомске хипохромије и микроцитозе (таласемија минор), па све до тешке анемије која је фатална in utero или у раном детињству, ако се не лечи (таласемија мајор, Cooley-ева анемија ). Доступно на: http://www.udruzenjepedijatara.rs/pdf/zbornici/zbornik_predavanja_2013.pdf

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon153-19 М. по прит. Н.Љ.против И.П.Л.Б.Д.Ј.П. због диск. на осн. здрав. стања у пос. запошљавања или на послу Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top