1212-2018 Мишљење по притужби Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“ против Центра за социјални рад у Лесковцу због дискриминације на основу инвалидитета приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина

бр. 07-00-1404/2018-02   датум: 20.2.2018.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“, поднете против Центра за социјални рад у Лесковцу, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да објекат у којем се налази Центар за социјални рад у Лесковцу није приступачан за особе са инвалидитетом које за кретање користе колица. У изјашњењу Центра за социјални рад у Лесковцу наведено је да је центар препознао проблем неприступачности зграде, те да је аплицирао на више пројеката како би простор опремио рампама и системима за особе са инвалидитетом. Током поступка, а на основу изведених доказа, утврђено је да је, поступајући по захтеву Центра за социјални рад у Лесковцу, Градска управа града Лесковца, 6. јула 2018. године,  донела решење којим је Центру за социјални рад у Лесковцу одобрена енергетска санација, уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту. Такође, Повереник је констатовао да је притужба због неприступачности Центра за социјални рад у Лесковцу поднета 16. новембра 2018. године, односно 10 месеци након доношења првобитног решења којим је овом центру за социјални рад одобрена енергетска санација, уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, односно четири месеца након доношења (правоснажног) решења о измени првобитног решења Градске управе града Лесковца, којим је центру за социјални рад поновно одобрено извођење радова на, између осталог, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом. Стога, из свега наведеног произлази да су радови на енергетској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде Центра за социјални рад у Лесковцу у току, односно, да још увек није окончан поступак реконструкције објекта, те да је 30. април 2019. године одређен као рок за окончање радова на реконструкцији објекта Центра за социјални рад у Лесковцу. Имајући у виду наведено, Повереник је дао мишљење да је притужба организација Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“, поднета поводом неприступачности објекта Центра за социјални рад у Лесковцу преурањена, јер су радови на реконструкцији објекта овог центра за социјални рад, укључујући уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом, још увек у току.

 

 

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом су се обратиле организације Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“, поднетој против Центра за социјални рад у Лесковцу, због тога што зграда центра није приступачна особама са инвалидитетом.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да Центар за социјални рад у Лесковцу није обезбедио особама са инвалидитетом, које се крећу уз помоћ колица, несметан приступ објекту;
 • да је на овај начин извршена повреда одредаба чланова 1. и 21. Устава Републике Србије, затим, повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, које се односе на забрану дискриминације на основу инвалидитета, а посебно на забрану дискриминације од јавне власти и забрану продужене дискриминације, као и повреда одредаба Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом које се односе на забрану дискриминације на основу инвалидитета у погледу приступа објектима у јавној употреби;
 • да је Центар за социјални рад у Лесковцу, као орган јавне власти, дужан да обезбеди несметан и самосталан приступ објекту особама са инвалидитетом које се крећу уз помоћ инвалидских колица, на тај начин што ће уклонити архитектонске препреке које им онемогућавају приступ.
  • Уз притужбу је достављена фотографија прилаза Центру за социјални рад у Лесковцу.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Центра за социјални рад у Лесковцу.
  • У изјашњењу и допуни изјашњења, П. М., директор Центра за социјални рад у Лесковцу, између осталог, навео је:
 • да је Центар за социјални рад препознао проблем неприступачности зграде центра особама са инвалидитетом, те је аплицирао на више пројеката како би простор опремио рампама и системима за особе са инвалидитетом;
 • да су 28. децембра 2018. године започети радови на уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту.

1.6. Уз изјашњење је достављена потврда Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, бр. 351-21273/18-02 од 20.12.2018. године, којом се Центру за социјални рад у Лесковцу потврђује пријава радова на енергетској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, по правоснажном решењу бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године. У потврди је, такође, наведено да је почетак извођења радова 28. децембар 2018. године, а рок завршетка радова 30. април 2019. године.

1.7. Центар за социјални рад у Лесковцу, 6. фебруара 2019. године, упутио је Поверенику допуну изјашњења, у чијем прилогу је достављено је решење Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године, којим се   Центру за социјални рад у Лесковцу одобрава извођење радова на енергетској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у фотографију прилаза објекту Центра за социјални рад у Лесковцу, утврђено је да је улаз у зграду неприступачан, јер се налази на одређеној висини за чије савладавање се користе степенице (шест степеника), које особе са инвалидитетом које користе колица или се отежано крећу не могу самостално да савладају, као и да нема рампе или покретне платформе које би омогућиле приступ.

 

 • Увидом у Централну евиденцију обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола[2] утврђено је да је Центар за социјални рад у Лесковцу, 19. децембра 2018. године, предао захтев за пријаву радова на парцели КП 5410/3 у улици Косте Стаменковића бр. 6 у Лесковцу.

 

 • Увидом у решење Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године, утврђено је да се мења правноснажно решење Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, бр. 351-15970/18-02 од 24. јануара 2018. године и одобрава се Центру за социјални рад у Лесковцу, ул. Косте Стаменковића бр. 6, извођење радова на енергетској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту. Наиме, у образложењу решења наведено је да је решењем Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, бр. 351-15970/18-02 од 24. јануара 2018. године одобрена енергетска санација, уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, али је Центар за социјални рад у Лесковцу, 5. јула 2018. године, поднео захтев за измену тог решења, ради усаглашавања инвестиционе вредности са донатором, финансијером Канцеларијом за јавна улагања. Градска управа града Лесковца, Одељење за урбанизам, решавајући по поднетом захтеву, утврдила је да су испуњени услови из члана 142. Закона о планирању и изградњи, а у вези са чланом 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је донето решење као у диспозитиву.

 

 • Увидом у потврду Одељења за урбанизам Градске управе града Лесковца бр. 351-21273/18-02 од 20. децембра 2018. године, утврђено је да је Центар за социјални рад у Лесковцу пријавио радове на енергентској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, по правоснажном решењу бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године, те да је планирани почетак радова 28. децембар 2018. године а рок завршетка радова 30. април 2019. године.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, достављене прилоге као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

Правни оквир

3.1. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са овлашћењем да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.[3]

 

3.2. Повереник за заштиту равноправности указује да Устав Републике Србије[4] прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета[5].

3.3. Повереник даље указује да је Република Србија усвојила Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом[6], чији је циљ да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства[7]. Конвенција под дискриминацијом на основу инвалидитета подразумева сваку разлику, искључивање или ограничење по основу инвалидитета, што има за циљ или ефекат нарушења или поништења признавања, уживања или вршења, равноправно са другима, свих људских права и основних слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, цивилној или било којој другој области. Конвенцијом су обухваћени и сви облици дискриминације, укључујући и ускраћивање разумног прилагођавања, а државе уговорнице се обавезују да забране сваку дискриминацију по основу инвалидитета и гарантују особама са инвалидитетом једнаку и ефикасну правну заштиту од дискриминације по било ком основу. Чланом 9. Конвенције између осталог је прописано да ће у циљу омогућавања самосталног живота и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама живота, државе уговорнице предузети одговарајуће мере да особама са инвалидитетом обезбеде приступ, равноправно са другима, физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникационе технологије и системе, као и другим погодностима и услугама које стоје на располагању јавности. Мере које укључују идентификовање и уклањање баријера за приступ, односе се, између осталог и на зграде.

3.4. У Општем коментару број 2 (2014), на члан 9. Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Комитет за права особа са инвалидитетом најпре је истакао да је приступачност предуслов за самосталан живот и пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у  друштву, као и да без приступа физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационо комуникационе технологије и системе, и друге услуге и погодности отворене за или намењене јавности, особе са инвалидитетом не би имале једнаке могућности за учешће у друштву у којем живе. Такође, Комитет је навео да особе са инвалидитетом треба да имају једнак приступ свим добрима, производима и услугама намењеним јавности на начин који ће поштовати достојанство тих особа и осигурати равноправно и ефикасно коришћење. Комитет сматра да ускраћивање приступа треба сматрати актом дискриминације, без обзира на то да ли га је починио неко из јавног или приватног сектора. Такође, Комитет истиче да приступачност треба обезбедити за све особе са инвалидитетом, без обзира на врсту потешкоћа са којом се особа сусреће и без прављења било каквих разлика по било ком личном својству особе са инвалидитетом. Даље, је наведено да право на приступачност загарантовано Конвенцијом има корен у постојећим људским правима, као што су право на једнак приступ јавним службама и сервисима гарантовано Међународним пактом о грађанским и политичким правима[8] (члан 25 ц) и право на приступ било ком месту или услузи намењеним јавности, гарантовано Међународном конвенцијом о укидању свих облика расне дискриминације[9] (члан 5 ф).

3.5. Такође, Закључна запажања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом[10] са препорукама за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1), које је Републици Србији након представљања овог извештаја упутио Комитет за права особа са инвалидитетом УН, садрже и препоруку која се односи на израду свеобухватног плана приступачности и охрабривање у примени универзалног дизајна у свим областима, прикупљање и обраду статистичких података о особама са инвалидитетом и услугама које им се пружају и других.[11] Наиме, Комитет је упутио Републици Србији препоруку да развије свеобухватан план за обезбеђивање приступачности уз ефикасан надзор и мапу пута која ће поставити полазне тачке за уклањање постојећих препрека и да промовише универзални дизајн за све зграде, јавне сервисе и јавни транспорт, као и приступачност информација и медија, посебно електронских медија, а све у складу са Општом препоруком број 2 на Приступачност. У том смислу, Комитет је упутио препоруку да држава чланица између осталог одреди довољно средстава за надзирање спровођења стандарда приступачности, уз подршку ажуриране националне базе података на својој територији, да утврди делотворне санкције за одвраћање које се могу наметнути због неспровођења и укључи организације особа са инвалидитетом у овај процес.

3.6. Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 17. став 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за заштиту од елементарних непогода и сл.), у складу са законом. Овом праву кореспондира дужност надлежних органа јавне власти да предузму мере ради уклањања баријера које особама са инвалидитетом ометају или отежавају приступ објектима у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Чланом 26. став 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

3.7. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[12], поред тога што уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Наиме, одредбом члана 13. овог закона изричито је забрањена дискриминација на основу инвалидитета у погледу доступности услуга и приступа објектима у јавној употреби. Истим чланом забрањено је одбијање да се изврши техничка адаптација објекта неопходна да би се услуга пружила кориснику са инвалидитетом. Поред тога, одредбом члана 16. став 1. овог закона прописано је да је власник објекта у јавној употреби, дужан да обезбеди приступ објекту у јавној употреби свим особама са инвалидитетом, без обзира на врсту и степен њиховог инвалидитета, док је ставом 2. прописано да ову обавезу има и друго лице на које је пренето право коришћења, осим ако је са власником, односно надлежним органом уговорено другачије. Ставом 3. истог члана прописано је да је власник објекта у јавној употреби дужан да изврши адаптацију објекта у циљу задовољавања услова за испуњавање обавезе из става 1. овог члана.

3.8. Законом о планирању и изградњи[13] уређују се, између осталог, услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката. Одредбама члана 5. прописано је да се зграде јавне и пословне намене, као и други објекти за јавну употребу, морају пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

3.9. Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама[14] детаљно се прописују услови за планирање простора и пројектовање објеката за јавно коришћење. Одредбом члана 2. правилника регулисано је који се објекти могу сматрати објектима за јавно коришћење, па је између осталог прописано да ту спадају и објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе. Особе смањене покретљивости су према одредбама члана 3. овог правилника особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања повремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу, док је препрека физичка, комуникацијска и/или оријентацијска сметња која постоји у простору, а која особу може ометати и/или спречавати у несметаном приступу, кретању, боравку, примању неке услуге и/или раду. Истим чланом прописано је да је приступачност резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике, или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад. Одредбама члана 5. правилника прописано је да су обавезни елементи приступачности: 1) елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 2) елементи приступачности кретања и боравка у простору – стамбене и стамбено-пословне зграде и објекти за јавно коришћење и 3) елементи приступачности јавног саобраћаја. Правилником је даље објашњено на које начине превазићи одређене баријере (рампа, коса раван, визуелна и звучна најава и друге).

3.10. Правилникoм о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем[15] ближе се прописује предмет и поступак спровођења обједињене процедуре кроз Централни информациони систем (ЦИС) за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објекта. Одредбом члана 3. наведеног правилника прописано је да се обједињена процедура покреће пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује  квалификованим електронским потписом (став 1.); као и да сва акта која доносе, односно размењују, надлежни органи и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа, у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом (став 2.).

Анализа достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.11. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли је Центар за социјални рад у Лесковцу, повредио одредбе Закона о забрани дискриминације, односно дискриминисао особе са инвалидитетом, јер им, како је то у притужби наведено, није обезбедио несметан приступ објекту у којем су смештене службе овог органа јавне власти.

3.12. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности анализирао је наводе из притужбе и изјашњења, као и доказе достављене током поступка. Наиме, као што је речено, подносиоци притужбе тврде да Центар за социјални рад у Лесковцу није обезбедио несметан приступ објекту особама са инвалидитетом, док је са друге стране, у изјашњењу Центра за социјални рад наведено да је центар препознао проблем неприступачности објекта особама са инвалидитетом, те да је, у циљу решавања овог проблема, аплицирао на више пројеката, са намером да опреми простор рампама и системима за особе са инвалидитетом.

3.13. Током поступка, а из изведених доказа, утврђено је да је Центар за социјални рад у Лесковцу, 5. јула 2018. године, поднео захтев за измену правноснажног решења бр. 351-15970/18-02 од 24. јануара 2018. године, због усаглашавања инвестиционе вредности са донатором, финансијером Канцеларијом за јавна улагања. Поступајући по овом захтеву, Градска управа града Лесковца, Одељења за урбанизам донела је решење бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године, којим је Центру за социјални рад у Лесковцу одобрена енергетска санација, уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту на КП бр. 5410/3 КО Лесковац. С тим у вези, важно је констатовати да је притужба због неприступачности Центра за социјални рад у Лесковцу поднета 16. новембра 2018. године, односно 10 месеци након доношења првобитног решења којим је овом центру за социјални рад одобрена енергетска санација, уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, односно четири месеца након доношења (правоснажног) решења о измени првобитног решења Градске управе града Лесковца, којим је центру за социјални рад поновно одобрено извођење радова на, између осталог, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом.

3.14. Даље, увидом у Централну евиденцију обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола[16] утврђено је да је Центар за социјални рад Лесковац 19. децембра 2018. године предао захтев за пријаву радова на парцели КП 5410/3 у улици Косте Стаменковића бр. 6 у Лесковцу. Такође, потврдом Одељења за урбанизам Градске управе града Лесковца бр. 351-21273/18-02 од 20. децембра 2018. године, Центру за социјални рад у Лесковцу потврђена је пријава радова на енергентској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде за социјалну заштиту, по правоснажном решењу бр. 351-18899/18-02 од 6. јула 2018. године, те је наведено да је планирани почетак радова 28. децембар 2018. године а рок завршетка радова 30. април 2019. године.

 

3.15. Дакле, из свега наведеног произлази да су радови на енергетској санацији, уклањању препрека и прилагођавању простора за особе са инвалидитетом зграде Центра за социјални рад у Лесковцу у току, односно, да још увек није окончан поступак реконструкције објекта. Стога, имајући у виду да је рок за окончање радова 30. април 2019. године, Повереник констатује да у овом тренутку није могуће утврдити да ли ће, по окончању радова, објекат Центра за социјални рад у Лесковцу испуњавати све стандарде приступачности за несметан улазак и кретање особа са инвалидитетом.

 

3.16. На крају, Повереник за заштиту равноправности очекује да ће Центар за социјални рад у Лесковцу обезбедити приступачност објекта центра собама са инвалидитетом, у складу са прописаним стандардима приступачности, поштујући рокове наведене у потврди Градске управе града Лесковца. С тим у вези, Повереник посебно наглашава да приступачност представља један од основних предуслова за једнако учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота на равноправној основи, као и да пуна инклузијa особа са инвалидитетом у све друштвене области треба да буде циљ целокупног друштва ради остваривања заједничког интереса и просперитета, а не индивидуална ствар и проблем особа са инвалидитетом.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Притужба организација Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“, поднета поводом неприступачности објекта Центра за социјални рад у Лесковцу је преурањена, јер су радови на реконструкцији објекта овог центра за социјални рад, укључујући уклањање препрека и прилагођавање простора за особе са инвалидитетом, још увек у току.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home

[3] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РСˮ бр.22/09), члан 33.

[4] „Службени гласник РС“, број 98/06

[5] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члан 21.

[6] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 42/09)

[7] Члан 1. став 1. Конвенције о правима особа са инвалидитетом

[8] Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима („Службени лист СФРЈˮ, број 7/71)

[9] Закон о ратификацији Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације („Службени лист СФРЈ“, број 31/67)

[10] www.ljudskaprava.gov.rs

[11] Извештај надлежних власти Републике Србије у вези са применом препорука број 34. и број 54. Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, у вези са препоруком 54, Влада Републике Србије, 8. мај 2017. године, стр 1 и 2 – Доступно на интернет адреси: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/node/19868

[12] „Службени гласник РСˮ, бр. 33/06 и 13/16

[13] „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18

[14] „Службени гласник РС“, број  22/15

[15]  „Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17

[16] https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1212-2018 Мишљење по притужби Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“ против Центра за социјални рад у Лесковцу због дискриминације на основу инвалидитета приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top