Мишљење на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва

дел. бр. 110-00-7/2019-02  датум:  19.8.2019.год.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-68/2019-26 од 12. августа 2019.године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва (у даљем тексту: Предлог уредбе), ради давања мишљења.

Приликом давања мишљења на Нацрт закона о Централном регистру становништва Повереник је указао на одређене проблеме које овај закон може изазвати у примени, као и последице на остваривање права грађана. Полазећи од наведеног, као и од тога да се у складу са Законом о Влади[2] уредбом  подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона, мишљења смо да је одређена отворена питања на која Закон није дао прецизан одговор, а на која је Повереник указао у свом мишљењу број 011-00-49/2018-02 од 9. новембра 2018. године, требало разрадити овом уредбом. Овде првенствено мислимо на одредбе Закона које се односе на поступање органа када је одређени „податак у провери“. Наиме, уколико се подаци из Централног регистра разликују у односу на податке из евиденције које воде поједини органи може доћи до тога да надлежни орган који одлучује по конкретном захтеву не зна којем податку да поклони веру или да због статуса „податак у провери“ нема потребан податак, а од податка зависи да ли ће одређено право бити остварено, у којем обиму и у ком року.  Овакве правне ситуације доводи до правне несигурности и утичу на ефикасност органа који воде поступке и рокове у којима су дужни да поступају. Застајање са поступком може озбиљно угрозити остваривање права грађана, јер је очекивано да ће поступајући органи чекати на разрешење „податка у провери“.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), члан 42

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top