Мишљење на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање

дел. бр. 021-02-527/2016-01  датум:  13.12.2016.г.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање

 

 

Републички секретаријат за јавне политике је дописом број 021-01-27/2016-02 од 8. децембра 2016. године, доставио Поверенику за заштиту равноправности Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање (у даљем тексту: Предлог закључка), ради давања мишљења.

Поступајући по допису Републичког секретаријата за јавне политике, обавештавамо вас да Повереник за заштиту равноправности нема примедаба на Предлог закључка из делокруга своје надлежности.

Такође, овим путем се изјашњавамо да Повереник за заштиту равноправности у оквиру своје надлежности не спроводи административне поступке који су у вези са пословањем привредних субјеката, тако да је потребно да институција Повереника, буде искључена из процеса за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање.

Повереник за заштиту равноправности, као самостални државни орган, независан у обављању послова утврђених Законом о забрани дискриминације и специјализован за спречавање и заштиту од дискриминације, остварује своју улогу у сузбијању дискриминације и постизању пуне равноправности свих чланова друштва.

 

Једна од основних надлежности Повереника јесте поступање по притужбама због дискриминације. Притужбу може поднети свако физичко и правно лице, група лица, као и организација које се баве заштитом људских права. У поступку по притужбама Повереник за заштиту равноправности даје мишљење да ли је дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, даје препоруке о начину отклањања повреде права и изриче законом утврђене мере за случај да дискриминатор не поступи по препоруци Повереника.

Поступак по притужби није управни поступак, односно административни поступак у смислу Упутства за спровођење пописа административних поступака, који подразумева поступак решавања по захтеву привредног субјекта, од тренутка подношења до тренутка одлучивања, односно доношења акта и његовог достављања подносиоцу, а у циљу остваривања одређеног права или испуњења обавеза.

С поштовањем,

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-icon Мишљење на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословањеDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top